Vypařovací inhibitor koroze AirCor
25 g po 200 ks

POPIS VÝROBKU

AirCor je vypařovací inhibitor koroze, nahrazující klasickou konzervaci na bázi ropných konzervačních olejů, vazelín nebo vosků. Vypařovací inhibitor koroze AirCor má rozšířenou protikorozní účinnost nejen na ochranu železných kovů, ale i na ochranu výrobků z barevných kovů a jejich slitin, zejména mědi, mosazi, bronzu, slitin hliníku apod.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Vypařovací inhibitor koroze AirCor 5 g po 10 ks EAN: 8594179530601 Interní kód: ANC8000001 Váha: 7,6E-5 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Skladem 278 CZK
Vypařovací inhibitor koroze AirCor 5 g po 100 ks EAN: 8594179530687 Interní kód: ANC8000002 Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 2 650 CZK
Vypařovací inhibitor koroze AirCor 5 g po 1000 ks EAN: 8594179530762 Interní kód: ANC8000003 Váha: 0,762 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Skladem 2 644 CZK
Vypařovací inhibitor koroze AirCor 25 g po 10 ks Interní kód: ANC8000006 Dostupnost: Na objednávku -1 CZK
Vypařovací inhibitor koroze AirCor 25 g po 50 ks Interní kód: ANC8000007 Dostupnost: Na objednávku -1 CZK
Vypařovací inhibitor koroze AirCor 25 g po 200 ks Interní kód: ANC8000008 Dostupnost: Na objednávku -1 CZK


AirCor se řadí do skupiny antikorozních prostředků označovaných jako „čisté“, neboť ochrana je zabezpečována bez vytváření klasických silných povlaků ropných konzervačních olejů, vazelín nebo vosků. Charakteristickou vlastností těchto inhibitorů je jejich schopnost se nepřetržitě a dlouhodobě vypařovat do blízkého okolí chráněných výrobků a v případě vzniku kondenzované vlhkosti vytvářet v uzavřeném systému nekorozivní atmosféru. Vypařovací inhibitor koroze AirCor má rozšířenou protikorozní účinnost nejen na ochranu železných kovů, ale i na ochranu výrobků z barevných kovů a jejich slitin, zejména mědi, mosazi, bronzu, slitin hliníku apod. Směrné doby ochrany (v měsících) jsou pro oba výrobky uvedeny v závislosti na podmínkách skladování.

AirCor má schopnost se za „pokojové“ teploty vypařovat. Odpařené molekuly se smísí se vzduchem, který je zanese k povrchu kovového výrobku, co má být ochráněn. Tam se molekuly inhibitoru přichytí ke kovu pomocí chemických i fyzikálních vazeb – „přilepí“. Jakmile je povrchová molekulární vrstva na kovu vytvořena, má několik účinků. Zabraňuje přístupu par vody (vzdušné vlhkosti) ke kovu. Protože za mokra (v přítomnosti vody) probíhají korozní reakce několikanásobně rychleji. Současně posouvá tzv. „reakční rovnováhu“, takže korozní prostředí nemá dost energie k reakci s kovem. Navíc posouvá pH do alkalické oblasti, kde většina kovů má malé reakční rychlosti.

Čistá konzervace bez nutnosti následného odstraňování

Vypařovací inhibitor AirCor vytváří v uzavřeném prostoru nekorozivní atmosféru. Proto není nutné již dále povrch materiálu dále konzervovat např. oleji nebo vosky. Tím odpadá následné odstraňování a čištění.

Bezpečný a biologicky rozložitelný!

AirCor se dobře rozkládá. Již po 14 dnech testování bylo dosažené 81 % biologické rozložitelnosti. Tím je jsou splněna kritéria pro odbouratelnost referenční látky. AirCor neobsahuje žádné nebezpečné látky silikáty, fosfáty, dusitany nebo těžké kovy.

Dlouhodobá konzervace kovových materiálů

AirCor  přináší dlouhodobou konzervaci a to až po dobu 36. měsíců. Následná obnova konzervace je pouze ve výměně vypařovacího sáčku. Tím odpadá odstraňování staré konzervace a aplikace nové.

Mezioperační konzervace

AirCor je správné řešení pro mezioperační konzervaci v výrobním procesu. Nabízí snadné, rychlé a ekonomicky výhodné řešení konzervace železného materiálu. Tím šetříme nejen čas ale i náklady za materiál.

Konzervace elektrických zařízení

Všechny kontaktní inhibitory koroze zvyšují povrchový odpor, extrémně zvyšují přechodové odpory a případně mohou poškozovat použité polymery nebo barevné kovy. Výhodou AirCor se vloží do elektrického zařízení. V uzavřeném obalu se inhibitor odpařuje. Taková aplikace ochrání celý vnitřní prostor zařízení bez negativních vlivů kontaktních inhibitorů.

Skladování zbraní a munice

Konzervační přípravek AirCor je vhodný pro konzervci zbraní, munice a vojenské techniky. AirCor lze použít ve výrobě potažmo při expidici nebo dlouhodobé konzervaci. Tento druh konzervace výrazně šetří náklady! Bez mastného filmu!


Návod

Osobní ochranné prostředky při práci AirCor

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

AirCor nepoužívejte a nekombinujte s jinými konzervačními přípravky! Kombinovat AirCor lze pouze s přípravky značky AnkerCor!

Způsob aplikace s vypařovacím inhibitorem AirCor

Vypařovací inhibitory koroze 5g AirCor zabezpečují ochranu v uzavřeném prostoru objemu 20 litrů. Doporučujeme použít obal z polyetylénové fólie, objem obalu musí obsahovat zbytky vzduchu, tak aby se vytvořilo antikorozní prostředí. Obal nesmí být hermeticky uzavřen! Největší účinnost AirCor je do 30 cm od místa, kde se odpařují. Po aplikaci a zabalení výrobků či uzavření chráněného prostoru po vložení inhibitoru je nutné chráněné výrobky ponechat minimálně 20 hodin při teplotě vyšší jak 20°C, aby bylo docíleno ochranné atmosféry. 

Pro zachování 100% konzervace a funčnosti doručujeme sáček vypařovacího inhibitoru AirCor vždy vyměnit.


Vydatnost

5 g AirCor  zabezpečují ochranu v uzavřeném prostoru objemu 20 litrů.

25 g AirCor zabezpečují ochranu v uzavřeném prostoru objemu 100 litrů.


Specifikace

Typ povrchu Železné a neželezné kovy
Obsahuje Sloučenina alkanolaminu benzoanu 90 (%hm.)
Zápach mírný zápach po aminu
Barva bílý sypký krystalický prášek
Spotřeba 5 g / 20 litrů objemu
pH 1% roztok s vodou 7.5 - 8.2
Rozpustnost ve vodě rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1.12g/cm3 při 20 °C
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24 měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Sloučenina alkanolaminu benzoanu
 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace