Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor

POPIS VÝROBKU

Špičkový víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační prostředek MultiCor je určen k ošetření výrobků ze železných kovů. Plní řadu funkcí současně, odmašťuje, čistí, odstraňuje korozi a konzervuje.

VYBERTE VARIANTU

Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 50 ml EAN: 8594179530151 Interní kód: ANC3000005 Váha: 0,056 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 99 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 50 ml x 12 ks/karton EAN: 8594179530182 Interní kód: ANC3000006 Váha: 0,000772 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Na objednávku 1 163 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 200 ml spray EAN: 8594179531561 Interní kód: ANC3000020 Váha: 0,196 kg Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Skladem 116 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 200 ml spray x 12 ks/karton EAN: 8594179530199 Interní kód: ANC3000021 Záruka: 36 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 1 384 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 1 l EAN: 8594179531592 Interní kód: ANC3000100 Váha: 0,879 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 439 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 1 l x 6 ks/karton EAN: 8594179530311 Interní kód: ANC3000101 Váha: 5,424 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 2 585 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 5 l EAN: 8594179531608 Interní kód: ANC3000500 Váha: 4,285 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 1 978 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 25 l EAN: 8594179531615 Interní kód: ANC3002500 Váha: 21,5 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 8 789 CZK
Víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační olej MultiCor 200 l EAN: 8594179531622 Interní kód: ANC3020000 Váha: 179 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 61 530 CZK


MultiCor je kapalina nízké viskozity, která se skládá ze směsi kapalných uhlovodíků, protikorozních inhibitorů a jiných aditiv. Špičkový víceúčelový čistící, mazací, uvolňovací a konzervační prostředek MultiCor má velmi dobré odmašťovací a čistící vlastnosti, vysokou vzlínavost, výborně proniká i do malých mezer, jako jsou například závity šroubových spojení. Dále narušuje a rozpouští korozi, maže a konzervuje. Používá se tam, kde je zapotřebí chránit povrch kovu před vznikem nebo rozšiřováním již vzniklé koroze. Odmašťuje a smývá předchozí vrstvy mazadel, zbytky obráběcích kapalin a jiných nečistot. Současně vytváří novou protikorozní vrstvu, která má kluzné vlastnosti. Přípravek lze použít i na mazání vysoko zátěžových ložisek. Schopnost vzlínat a narušovat korozi se využívá především pro uvolňování šroubových spojení, kloubů, pantů apod. Prostředek zasychá pouze částečně, takže po aplikaci zvyšuje svoji viskozitu.

Přípravek je vhodný pro soukromé i profesionální využití.


Návod

Osobní ochranné prostředky při práci s přípravkem MultiCor

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace s přípravkem MultiCor

MultiCor lze aplikovat natíráním, za pomocí válečku nebo tampónu, vzduchovým či bez-vzduchovým stříkáním nebo přímo ponorem výrobků do lázně. Přípravek lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji, vazelínami i jinými konzervačními prostředky.

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Specifikace

Typ povrchu železné kovy
Obsahuje Dodekan
Zápach charakteristický
Barva žlutočervená až červeno hnědá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH Nezjištěno
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 0,82
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Dodekan; n-undekan


Filtr

Určení:
Stav povrchu:
Materiál:

Chybí-li Vám jakékoliv parametry, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace