Univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K
2 +1 ZDARMA 1 l

POPIS VÝROBKU

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K je nehořlavý, netoxický a bezpečný čisticí přípravek ve formě ultra silného koncentrátu. Je vhodný pro každodenní údržbu neporézních materiálů, jako jsou např. sklo, polykarbonát, keramika, plast, lakované povrchy, dřevo, kov atd.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K 1 l EAN: 8594179530571 Interní kód: K1000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 439 CZK
Univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530571 Interní kód: K1000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 878 CZK
Univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K 5 l EAN: 8594179530588 Interní kód: K1000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 2 087 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AquaCleaner A50-K = AC50-K byl vyvinut pro multifunkční čištění povrchů, jako jsou např. sklo (autosklo, okna, výlohy, světlíky, sprchové zástěny, zimní zahrady, solární panely, sklokeramické a indukční desky), keramika (sanitární keramika, obklady a dlažby, keramické fasády), polykarbonát (střešní desky, bazénová zastřešení), plast (vany, sprchové vaničky, okenní rámy, dveře, zahradní nábytek, interiéry vozů), lakované povrchy (kuchyňská dvířka, auto laky, ledničky), dřevo (výrobky z lamina-lesk), kov (vodovodní baterie, nerezové výrobky, výtahy apod.).

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC50-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace AC50-K

Univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Roztok je možné použít k odmašťování již od teplot nad 5 °C. Doba odmaštění je na teplotě závislá a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je nutné prodloužit dobu působení přípravku. Přesná doba působení je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a míře jeho znečištění. V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme přípravek používat při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 40 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Nano AntiPrint – nano ochrana proti otiskům na kovy

SolarEnergy – nano impregnace solárních panelů

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný, univerzální čistič pro každodenní použití AC50-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu neporézní materiál
Obsahuje limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky
Zápach mírný citrusový
Barva bezbarvá
Spotřeba dle potřeby
pH 9-10 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 0,99 g/cm3
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

 VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 ŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje Limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky


Filtr

POUŽITÍ: Čistící přípravky, Údržba
MATERIÁL: Dřevo, Keramika, Kov, Lakovaný povrch, Plast, Sklo
PROSTOR: Exteriér, Interiér
STAV POVRCHU: Nový, Starý, Zánovní

Chybí-li Vám jakékoliv parametry, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace