Protisluzový nátěr Nano AntiSlip
2 +1 ZDARMA 1 l

POPIS VÝROBKU

Nano AntiSlip je transparentní impregnační nátěr na bázi nano částic vhodný k ošetření všech kluzkých keramických a minerálních povrchů, jako jsou keramické dlažby, glazurované povrchy, přírodní i umělý kámen apod. Brání uklouznutí na mokrém povrchu. Aplikace přípravku Nano AntiSlip vytváří na ošetřeném povrchu souvislou mikroporézní vrstvu, která dlažbu zdrsní, aniž by došlo k jejímu poškození.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Protisluzový nátěr Nano AntiSlip 1 l EAN: 8594179530168 Interní kód: NY8000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 1 065 CZK
Protisluzový nátěr Nano AntiSlip 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179533954 Interní kód: NY3000100B Váha: 3,198 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 7 676 CZK
Protisluzový nátěr Nano AntiSlip 5 l EAN: 8594179530175 Interní kód: NY8000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 4 793 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Hlavní oblast použití přípravku Nano AntiSlip jsou prostory s podlahami z minerálních materiálů, kde hrozí riziko uklouznutí, jako jsou akvaparky, wellness centra, hotely, koupelny, toalety, šatny, školy, kuchyně, prostory ve zdravotnických zařízeních, provozovny v potravinářském průmyslu, nákupní centraveřejné budovy, chodníky, pěší zóny, stanice MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly atd. Další specifickou oblastí použití jsou průmyslové provozypodlahami znečištěnými oleji a jinými kluzkými kapalinami.

Mikroporézní vrstva zvyšuje tření a zastává funkci speciálních protiskluzových dlažeb. Nátěr lze aplikovat jak na nový, tak již používaný materiál. Po 60 minutách od aplikace je povrch připraven k běžnému užívání.

Nano AntiSlip byl vyvinut pro použití v domácnostech, ve veřejných prostorách a profesionálních provozech.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci Nano AntiSlip

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava podkladu před nátěr Nano AntiSlip

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete přípravek aplikovat při teplotě vzduchu a materiálu od 10 do 25 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost stávající povrchové úpravy s přípravkem. 

Nepoužívejte přípravek na skleněné a lesklé dlaždice!

Příprava podkladu před ošetřením Nano AntiSlip

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

AC230 – odstraňovač mastnoty

AC205-K - extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty

AC206-K - extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty

AC301 – čistič protiskluzové a keramické dlažby

AC304 – odstraňovač cementu

Na ošetřený materiál přípravkem Nano AntiSlip lze použít bez chlórovou dezinfekci H2O COOL.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Vydatnost protisluzového nátěru Nano AntiSlip

Vydatnost je závyslá na způsobu aplikace. Orientačně můžeme počítat cca 100 ml/m2. Pro snížení spotřeby přípavku doporučujeme provést test na vzorku materiálu.

Způsob aplikace Nano AntiSlip

Nano AntiSlip aplikujte molitanovým válečkem, houbičkou nebo štětcem. Přípravek nanášejte na povrch rovnoměrně a nechte jej reagovat. Je nutné zabránit zasychání přípravku při nanášení, proto není vhodné provádět aplikaci na přímém slunci! Orientační doba reakce je 30 minut. Celý povrch musí být ošetřen v jedné vrstvě. Po 30 minutách zneutralizujte ošetřené plochy vodou.

Pokud reakce není dostatečná, aplikaci opakujte. Aplikace, lze opakovat několikrát násobně. Zde reakční doba přípravku může být menší např. 10 minut. Všechny reakční časy se následně sečtou a provede se plošná aplikace s výsledným časem. U tmavých povrchů hrozí pří delší reakci zesvětlení povrchu!

Na konci aplikace, povrch důkladně opláchněte čistou vodou. Na ošetřeném povrchu nesmí zůstat zbytky přípravku. Doba aplikace se liší v závislosti na povaze a druhu podkladu. V případě povrchu z dlaždic s vysokou vitrifikací může být doba expozice prodloužená nebo je potřeba opakovat aplikaci. Na citlivém povrchu z leštěné žuly nebo mramoru může produkt způsobit změnu povrchu v důsledku chemické krystalizace.

Po 60 minutách od aplikace je povrch připraven k používání. U dlažeb kde je přímý styk s pokožkou doporučujeme omýt a zneutralizovat např. bez chlórovovým čističem disiCLEAN SURFACE non-foaming.

Údržba ošetřeného porvchu s Nano AntiSlip

Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro gastro provozy, wellness centra, bazény, koupelny, toalety doporučujeme používat připravky z řady H2O Cool jako např. jsou: disiCLEAN SURFACE non-foaming nebo disiCLEAN SURFACE foaming. Pro oživení nano nátěru doporučujeme povrch odmastit přípravkem AC230. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Vydatnost Nano AntiSlip je závyslá na způsobu aplikace. Orientačně můžeme počítat cca 100 ml/m2. Pro snížení spotřeby přípavku doporučujeme provést test na vzorku materiálu. 


Specifikace

Typ povrchu keramika a kámen
Chemická báze modifikovaný polymer
Zápach charakteristický
Transparentnost mléčná
Spotřeba 100 ml/m2
Tlouška vrstvy neurčeno
Vodě odolnost neurčeno
Olejo odolnost neurčeno
Chemická stabilita neurčeno
Teplotní odolnost 150 °C trvalý
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí neurčeno
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P310 Okamžitě volejte lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: kyselina hexafluorokřemičitá 


Kde koupit

SENESI, SE
Strakonická 2646
370 04 České Budějovice
www.senesi.cz

SIKO KOUPELNY a.s.
Čimelice 330
398 04 Čimelice
www.siko.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace