Odstraňovač graffity a tagů PC Graffiti gel
500 ml

POPIS VÝROBKU

Odstraňovač graffity a tagů PC Graffiti gel byl vyvinut k odstraňování graffiti, zbytků lepidel, akrylových, alkydových, alkyl-uretanových, vinylových i polyesterových barev, včetně barev používaných v průmyslu. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Odstraňovač graffity a tagů PC Graffiti gel 500 ml Interní kód: 8594179531349 Dostupnost: Vyprodáno -1 CZK
Odstraňovač graffity a tagů PC Graffiti gel 2 +1 ZDARMA 500 ml EAN: 8594179531349 Interní kód: AC15000050B Váha: 1,425 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 961 CZK
Odstraňovač graffity a tagů PC Graffiti gel 5 l EAN: 8594179531356 Interní kód: AC15000500 Váha: 4,784 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 4 560 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Odstraňovač graffiti a tagů ProfiCleaner Graffiti gel = PC Graffiti gel je rychlý a velmi intenzivní odstraňovač nátěrů, laků a lepidel. Dosahuje výborných výsledků při odstraňování velmi odolných nánosů jako jsou například akrylové nátěry, graffiti, tagů, lihových fixů nebo asfaltové emulze. Přípravek se vyznačuje výbornou smáčivostí, optimální rychlostí odpařování a snadnou aplikací. Má výborné penetrační a krycí vlastnosti. Narozdíl od běžných intenzivních čističů a rozpouštědel je biologicky odbouratelný, není karcinogenní a nezatěžuje životní prostředí.

Odstraňovač graffity a tagů PC Graffiti gel je určen pro domácí i profesionální použití.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci PC Graffiti gel

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací PC Graffiti gel

PC Graffiti gel pracujte při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace odstraňovače graffiti a tagů PC Graffiti gel

Štětcem naneste dostatečnou vrstvu přípravku PC Graffiti gel a nechte 10 - 15 minut působit (do změkčení a odloupnutí vrstvy). Následně opláchněte tlakem vody, který rozpustí barvu a zneutralizuje odstraňovač. Doba čištění povrchu závisí na charakteru a síle nánosu. Pokud se na povrchu vyskytují zbytky barvy, je nutné aplikaci opakovat. Před dalším odstraňováním je nutné povrch nechat vyschnout nebo jej aktivně vysušit. PC Graffiti gel není možné aplikovat na mokrý povrch, neboť voda začne čistič neutralizovat. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády

NanoGlass  – nano impregnace autoskla a plexiskla

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace autolaku a plastových dílů

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoPaint 9H – extrémně odolná nano impregnace autolaku

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoOne – univerzální nano impregnace skla, keramiky, plastů a kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Spotřeba odstraňovače graffiti a tagů PC Graffiti gel je závyslá na stupně a hustutě znečištění. Orientační spotřeba může být cca 50-100 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu neporézní a minerální materiál
Obsahuje 1-ethyl-2-pyrrolidinon, Solventní nafta (ropná), lehká aromatická, aceton, 15-30% alifatických uhlov
Zápach charakteristický
Barva kapalina – gel, transparentní
Spotřeba dle potřeby
pH neaplikuje se
Rozpustnost ve vodě částečně rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 0,866 g/cm3
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ  H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H360D Může poškodit reprodukční schopnost. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: 1-ethyl-2-pyrrolidinon; Solventní nafta (ropná), lehká aromatická; aceton; 15-30% alifatických uhlovodíků

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace