Odstraňovač cementu AC304
500 ml

POPIS VÝROBKU

Odstraňovač cementu AC304 velmi účinně odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako je beton, malta, cementová spárovací hmota, cementové výkvěty, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, prvky dopravního značení, zdi) atd.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Odstraňovač cementu AC304 500 ml EAN: 8594179530328 Interní kód: AC5000050 Váha: 0,57 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 133 CZK
Odstraňovač cementu AC304 2 +1 ZDARMA 500 ml EAN: 8594179530328 Interní kód: AC5000050B Váha: 1,71 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 266 CZK
Odstraňovač cementu AC304 5 l EAN: 8594179530335 Interní kód: AC5000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 940 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Odstraňovač cementu AquaCleaner C304 = AC304 je nehořlavý, netoxický, bezpečný čisticí přípravek určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin z minerálních povrchů. Tento produkt je směsí vybraných detergentů a kyselin. Speciální aditiva urychlují čisticí proces. Přípravek dosahuje výborných výsledků, aniž by vyžadoval leštění a voskování ošetřeného povrchu.

AC304 odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako je beton, malta, cementová spárovací hmota, cemenotvé stěrkyminerální výkvěty, vodní kámen apod. 

Odstraňovač cementu AC304 je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.

Vysoce funkční odstraňovač zbytků cementu, betonu a spárovací hmoty

AC304 je vysoce funkčním a efektivním přípravkem pro následný úklid po stavebních pracích. Čistí a zároveň odstraňuje zbytky cementu, cementové spárovací hmoty, malty, betonu atd. Je vhodným pomocníkem pro stavební, realizační a úklidové firmy.

Rychlý odstraňovač vodního kamene

Řešíte problém s větším nánosem vodního kamene v bazénech, kašnách, jezírkách, akváriích, koupelnách, lázních nebo koupalištích? Máme pro Vás skvělý tip. AC304 dokonale a rychle odstraní velký nános vodního kamene bez poškození povrchu (podklad nesmí být vyroben z vápence!). 

Hloubkový čistič a odstraňovač minerálních výkvětů

Minerální výkvěty jsou tvořeny běžnou zemní vlhkostí a spolupůsobením této vlhkosti se stavebními materiály. S výkvěty se můžeme setkat na výrobcích z betonu ( betonové ploty, betonové obklady atd.), na cihlových zdech, obkladových a klinker páskách, lícovém zdivu atd. K jejich odstranění doporučujeme přípravek AC304. K dalšímu zamezení tvorby minerálních výkvětů doporučujeme materiál ošetřit přípravkem NanoMinerál nebo NanoMinerál+.

Odstraňovač vodního kamene, vápenatých usazenin a rzi

Pro odstranění silného minerálního znečištění ve výměníkových stanicích, lázních, kolonádách, bazénech, v úpravnách vod, teplárnách a topných tělesech, doporučujeme použít přípravek AC304.

Odstraňovač cementových skvrn a povlaků z kamene

Přípravek AC304 dokonale čistí starší nečistoty usazené v kameni. Vhodný pro čištění žulových schodů nebo teras. Vyčištěný povrch získává svoji původní barvu a vzhled.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC304

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací odstraňovače cementu AC304

Před aplikací doporučujeme odstranit z ošetřovaného povrchu volné nečistoty (tím výrazně snížíme spotřebu prostředku). Povrch před samotným čištěním navlhčete. Odstraňovač cementu AC304 aplikujte na vlhký povrch a při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla. Neaplikujte přípravek za deště nebo při mrholení. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před aplikací provést TEST na slučitelnost přípravku s povrchem, který chcete ošetřit. Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození!

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace odstraňovače cementu AC304

Čisticí roztok před použitím důkladně protřepejte a již dále neřeďte. Odstraňovač cementu AC304 nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 10 - 20 minut působit. Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Při aplikaci se vyhněte kontaktu s kovy (nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd), hrozí jejich poškození!

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády

NanoCeratec – nano impregnace keramiky a leštěného kamene

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Spotřeba je závyslá na stupně a hustutě znečištění. Orientační spotřeba odstraňovače cementu AC304 může být cca 100 ml/m2.


Specifikace

Typ povrchu kámen, cihla, beton, keramika, plast
Obsahuje kyselina chlorovodíková < 3 (%hm.)
Zápach charakteristický
Barva bílá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 1
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1 g/cm3 při 20 °C
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24 měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

 NEBEZPEČÍ H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Kyselina chlorovodíková. Složení podle nařízení 648/2008 ES o detergentech: < 5% neiontových povrchově aktivních látek 


Video

Čištění a impregnace zdi


Kde koupit

SENESI, SE
Strakonická 2646
370 04 České Budějovice
www.senesi.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace