Nano impregnace solárních panelů SolarEnergy
1 l

POPIS VÝROBKU

SolarEnergy je lihový nano přípravek pro ochranu krycích skel solárních panelů. Ošetřený povrch nano přípravkem SolarEnergy lze dosáhnout navýšení výkonu v řádech od 2 do 10 %.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Nano impregnace solárních panelů SolarEnergy 1 l EAN: 8594179531189 Interní kód: NY15000100 Váha: 0,859 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 3 227 CZK
Nano impregnace solárních panelů SolarEnergy 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179531189 Interní kód: NY15000100B Váha: 2,577 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 6 454 CZK
Nano impregnace solárních panelů SolarEnergy 5 l EAN: 8594179531196 Interní kód: NY15000500 Váha: 4,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 14 522 CZK


Nano přípravek SolarEnergy obsahuje modifikované hybridní nano materiály a je primárně určen pro aplikaci na povrch fotovoltaických panelů a solárních panelů. Výsledná povrchová úprava omezuje znečištění, namrzání a přítomnost sněhu. Provedená měření dokazují, že s nano přípravkem SolarEnergy lze dosáhnout navýšení výkonu v řádech od 2 do 10 %. Druhým významným ekonomickým aspektem je, že pravidelná údržba mytím FV panelů může být omezena na minimum. Přípravek je šetrný ke všem komponentům solárního panelu (sklo, plast, hliník, silikon, guma atd.). Provedená aplikace chrání pouze krycí sklo solárního panelu.

SolarEnergy je vhodný pro domácí i profesionální použití.

Vývoj a spolupráce

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou, Katedrou elektroenergetiky a ekologie probíhalo dlouhodobé srovnávací měření FV panelů s ochranou nanonátěrem a panelů bez povrchové úpravy. Výsledky potvrdily, že ošetřené panely generují více energie v řádech několika procent. Díky provedeným testům můžeme s jistotou potvrdit zvýšení výkonnosti FV panelů v průměru o 2 % a více. Druhým významným ekonomickým aspektem je také skutečnost, že pravidelná údržba mytím  FV panelů může být omezena na minimum.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci SolarEnergy

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací nano přípravku SolarEnergy

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Příprava podkladu na nano nátěr SolarEnergy

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit.

Před aplikací je nutné povrch FV panelů důkladně vyčistit. Pro čištění solárních panelů doporučujeme použít Solar BioClean.

Solar BioClean – je speciálně vytvořen k čištění fotovoltaických panelů. Je biologicky odbouratelný a na vzduchu rozložitelný dle směrnice EU No. 648/2004. Dokonale odstraňuje a odmašťuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a těžce odstranitelné nečistoty. Uplatňuje se tam, kde vzniká požadavek na mimořádnou čistotu umytého povrchu.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace nano přípravku SolarEnergy

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. Pro nanášení přípravku SolarEnergy doporučujeme použít N4Y Application pad (aplikační podložka) a N4Y Application cloth (aplikační utěrku) určenou na nano aplikaci. Pro následné rozleštění použíjte utěrku z mikrovláken nebo z netkané textilie.

  1. Plochu očistěte příslušnými hloubkovými čističi např. ( Solar BioClean – čistič solárních panelů )
  2. Následně proveďte aplikaci ochranného nano přípravku SolarEnergy. Aplikujte vždy na menší plochu, tekutinu okamžitě roztírejte a případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu. 3-4 hodiny po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Během prvních 48 hodin po aplikaci by ošetřený povrch neměl být vystaven působení chemických látek a mechanické  zátěži.

Údržba nano vrstvy SolarEnergy

Pro následnou údržbu doporučujeme používat Solar BioClean. Tento čistič byl speciálně vytvořen pro solární panely. Použitím tohoto přípravku se vyhnete případným problémům. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Spotřeba nano impregnace solárních panelů SolarEnergy je 5–10 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu krycí skla solárních panelů
Chemická báze modifikovaný oxid křemičitý
Zápach po alkoholech
Transparentnost 100%
Spotřeba 5-10 ml/m2
Tlouška vrstvy cca 100-120 nm
Vodě odolnost mezi 105° and 115° (20μl)
Olejo odolnost mezi 80° and 85° (20μl)
Chemická stabilita cca pH 1 až pH 13
Teplotní odolnost 250 °C trvalý, 400 °C maximální
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 3500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování -3°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje Ethanol

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace