Nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint
100 ml + 150 ml NanoCleaner ZDARMA

POPIS VÝROBKU

NanoPaint je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu lakovavých povrchů a plastových dílů. Ošetřená nano vrstva chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. voda, mastnota, prach nebo vodní kámen.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint 50 ml + 100 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179532889 Interní kód: NY30000005 Váha: 0,055 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 242 CZK
Nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint 100 ml + 150 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179532902 Interní kód: NY30000010 Váha: 0,097 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 420 CZK
Nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint 250 ml + 500 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530489 Interní kód: NY30000025 Váha: 0,281 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 968 CZK
Nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint 1 l + 5 l NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530496 Interní kód: NY30000100 Váha: 0,859 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 3 227 CZK
Nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint 5 l + 25 l NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530502 Interní kód: NY30000500 Váha: 4,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 14 521 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

UŽITEČNÉ DOPLŇKY

Nano impregnační nátěr NanoPaint je vhodný pro ochranu garážových vrat, plastového nábytku, dveří, parapetů, akrylátových vany a sprchových vaniček.

NanoPaint vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. voda, mastnota, prach nebo vodní kámen. Nano nátěr má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní, nezanechává mastný film.

Ošetřením plastu nebo akrylátu přípravkem NanoPaint zvyšujeme životnost samotného materiálu.

Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost vrstvy NanoPaint závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. Orientační životnost nano vrstvy je 24 - 60 měsíců.

NanoPaint je vhodný pro použití v domácnostech i profesionálních provozech.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci NanoPaint

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací NanoPaint

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Příprava podkladu na nano nátěr NanoPaint

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

AC230 – odstraňovač mastnoty

AC300 – čistič kamene a fasády

AC304 – odstraňovač cementu

AC310 – odstraňovač vodního kamene

AC800 – vysoce účinný čistič fasády, betonu a kamene

NanoCleaner - univerzální čistič a odmašťovač

Na ošetřený materiál přípravkem NanoPaint lze použít bez chlórovou dezinfekci H2O COOL.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace nano přípravku NanoPaint

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. Pro nanášení přípravku NanoPaint doporučujeme použít N4Y Application pad (aplikační podložka) a N4Y Application cloth (aplikační utěrku) určenou na nano aplikaci. Pro následné rozleštění použíjte utěrku z mikrovláken nebo z netkané textilie.

  1. Plochu očistěte příslušnými hloubkovými čističi např. ( AC310 – odstraňovač vodního kamene )
  2. Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistící přípravek NanoCleaner. Přípravek NanoCleaner  naneste na povrch rozprašovačem a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.
  3. Následně proveďte aplikaci ochranného nano přípravku NanoPaint. Aplikujte vždy na menší plochu, tekutinu okamžitě roztírejte a případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu. 3-4 hodiny po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Během prvních 48 hodin po aplikaci by ošetřený povrch neměl být vystaven působení chemických látek a mechanické  zátěži.

Údržba ošetřené nano vrstvy NanoPaint

Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro gastro provozy, wellness centra, bazény, koupelny, toalety doporučujeme používat připravky z řady H2O Cool jako např. jsou: disiCLEAN SURFACE non-foaming nebo disiCLEAN SURFACE foaming. Pro oživení nano nátěru doporučujeme povrch odmastit přípravkem NanoCleaner. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Spotřeba nano impregnace plastu a lakovaných dílů NanoPaint je 5–10 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu plast a lakovaný povrch
Chemická báze modifikovaný oxid křemičitý
Zápach po alkoholech
Transparentnost 100%
Spotřeba 5-10 ml/m2
Tlouška vrstvy cca 100-120 nm
Vodě odolnost mezi 105° and 115° (20μl)
Olejo odolnost mezi 80° and 85° (20μl)
Chemická stabilita cca pH 1 až pH 13
Teplotní odolnost 250 °C trvalý, 400 °C maximální
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 3500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování -3°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje Ethanol

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace