Nano impregnace kovů NanoMetal
5 + 5 ks/balení

POPIS VÝROBKU

NanoMetal je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu kovových ploch. Ošetřená nano vrstva chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. voda, mastnota, prach nebo vodní kámen.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Nano impregnace kovů NanoMetal 5 + 5 ks/balení Interní kód: LA80001 Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 29 CZK
Nano impregnace kovů NanoMetal 50 ml + 100 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179532995 Interní kód: NY14000005 Váha: 0,167 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 242 CZK
Nano impregnace kovů NanoMetal 100 ml + 150 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179533015 Interní kód: NY14000010 Váha: 0,28 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 420 CZK
Nano impregnace kovů NanoMetal 250 ml + 500 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530526 Interní kód: NY14000025 Váha: 0,786 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 968 CZK
Nano impregnace kovů NanoMetal 1 l + 5 l NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530533 Interní kód: NY14000100 Váha: 5,794 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 3 227 CZK
Nano impregnace kovů NanoMetal 5 l + 25 l NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530540 Interní kód: NY14000500 Váha: 4,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 14 522 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Nano impregnační nátěr NanoMetal byl vyvinut pro impregnaci kovů a kovových slitin jako jsou např. nerez ocel, černá ocel, měď, mosaz, hliník, zlato, stříbroplatina a různé slitiny kovů.

NanoMetal vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, špína, prachové částice, mastnota, námraza nebo vodní kámen. Nátěr má samočistící schopnost (tzv. lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film.

Ošetřením přípravkem NanoMetal zvyšujeme ochranu a funkci materiálu.

Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost ochranné vrstvy závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

NanoMetal je vhodný pro domácnosti i pro profesionální realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci NanoMetal

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací NanoMetal

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Příprava podkladu na nano nátěr NanoMetal

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

AC230 – odstraňovač mastnoty

AC230 – čistič disků

AC310 – odstraňovač vodního kamene

AC Bug – odstraňovač hmyzu

NanoShampon – nano šampon pro ruční mytí

NanoCleaner – univerzální čistič a odmašťovač

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace nano přípravku NanoMetal

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. Pro nanášení přípravku NanoMetal doporučujeme použít N4Y Application pad (aplikační podložka) a N4Y Application cloth (aplikační utěrku) určenou na nano aplikaci. Pro následné rozleštění použíjte utěrku z mikrovláken nebo z netkané textilie.

  1. Plochu očistěte příslušnými hloubkovými čističi např. ( NanoCleaner – univerzální čistič a odmašťovač )
  2. Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistící přípravek NanoCleaner. Přípravek NanoCleaner  naneste na povrch rozprašovačem a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.
  3. Následně proveďte aplikaci ochranného nano přípravku NanoMetal. Aplikujte vždy na menší plochu, tekutinu okamžitě roztírejte a případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu. 3-4 hodiny po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Během prvních 48 hodin po aplikaci by ošetřený povrch neměl být vystaven působení chemických látek a mechanické  zátěži.

Údržba ošetřené nano vrstvy NanoMetal

Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nano vrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů. Pro gastro provozy, wellness centra, bazény, koupelny, toalety doporučujeme používat připravky z řady H2O Cool jako např. jsou: disiCLEAN SURFACE non-foaming nebo disiCLEAN SURFACE foaming.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Spotřeba nano impregnace kovů NanoMetal je 5–10 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu kov a slitiny kovů
Chemická báze modifikovaný oxid křemičitý
Zápach po alkoholech
Transparentnost 100%
Spotřeba 5-10 ml/m2
Tlouška vrstvy cca 100-120 nm
Vodě odolnost mezi 105° and 115° (20μl)
Olejo odolnost mezi 80° and 85° (20μl)
Chemická stabilita cca pH 1 až pH 13
Teplotní odolnost 250 °C trvalý, 400 °C maximální
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 3500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování -3°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje Ethanol

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace