Nano impregnace autoskla NanoGlass
50 ml + 100 ml NanoCleaner ZDARMA

POPIS VÝROBKU

NanoGlass je lihový impregnační přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro povrchovou ochranu skla a polykarbonátu. Chrání povrch před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, hmyz, ptačí trus nebo námraza. Nano nátěr NanoGlass má samočistící schopnost, za jízdy odvádí vodu z výhledu řidiče.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Nano impregnace autoskla NanoGlass 50 ml + 100 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179532803 Interní kód: NY11000005 Váha: 0,167 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 242 CZK
Nano impregnace autoskla NanoGlass 100 ml + 150 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179532827 Interní kód: NY11000010 Váha: 0,28 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 420 CZK
Nano impregnace autoskla NanoGlass 250 ml + 500 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530441 Interní kód: NY11000025 Váha: 0,786 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 968 CZK
Nano impregnace autoskla NanoGlass 2 +1 ZDARMA 250 ml EAN: 8594179530441 Interní kód: NY11000025B Váha: 2,358 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 936 CZK
Nano impregnace autoskla NanoGlass 1 l + 5 l NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530458 Interní kód: NY11000100 Váha: 5,794 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 3 227 CZK
Nano impregnace autoskla NanoGlass 5 l + 25 l NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179530465 Interní kód: NY11000500 Váha: 14,055 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 14 522 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Nano impregnační nátěr NanoGlass je vhodný pro ošetření jak nových, tak starších automobilových skel, čelních štítů motocyklů, automobilových a motocyklových světel, plexi štítů motocyklových helem a dalších skleněných a polykarbonátových ploch.

Nano nátěr NanoGlass má samočistící schopnost, za jízdy odvádí vodu z výhledu řidiče (takzvaný lotosový efekt), plně zastupuje funkci tekutých stěračů. Nano přípravkem NanoGlass lze ošetřit čelní skla nákladních vozů, TIR, vozů hromadné dopravy (autobusy, trolejbusy, tramvaje, metra), lodí, člunů nebo letadel. Ošetřením automobilového skla přípravkem NanoGlass zvyšujeme bezpečnost jízdy za deště a v zimě.

Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám až do 400 °C. Životnost vrstvy NanoGlass závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže. Orientační životnost nano vrstvy je 6-12 měsíců nebo 10-20 000 km.

NanoGlass je vhodný pro domácí použití i pro použití v automyčkách, lakovnách a dalších profesionálních provozech.

Tekuté stěrače s dlouhodobou životností

Používáte běžné tekuté stěrače? Nebaví vás neustálá aplikace? Máme pro Vás dokonalé řešení! Vysoce odolný nano přípravek NanoGlass , který účinkuje dlouhodobě. Po dobu 12 měsíců nebo do 20.000 najetých kilometrů!

Bezpečná a pohodlná jízda za nepříznivého počasí

Nano produkt NanoGlass je skvělým pomocníkem při cestě za nepříznivého počasí! Zaručuje bezpečnou jízdu při silném dešti nebo při neočekávaných situacích jako je odstříkující voda od projíždějícího kamionu. Ochranný nátěr snižuje odrazivost světla o ρ = 0,1.

Snadné odstranění zbytků hmyzu

Ošetřené autosklo přípravkem NanoGlass snižuje přilnavost různých tipů nečistot jako jsou např. zbytky hmyzu. Následné odstranění je pak velice jednoduché. Stačí použít čistou vodu bez chemie a utěrku z textílie. Zbytky hmyzu jdou pohodlně odstranit bez vysoké námahy.

Už žádné rozmrazovače skel!

V zimních měsících je ošetřené autosklo přípravkem NanoGlass užitečným doplňkem každého motoristy. Nano vrstva zpomaluje namrzání skla a značně usnadňuje odstranění námrazy. Škrabka pak po skle krásně a snadně klouže! Ochranná vrstva nevytváří mastný film.

Menší znečistění a snadná údržba

NanoGlass vytváří na povrchu ultra tenkou vrstvu, která nejen chrání povrch, ale také snižuje zašpinění a usnadňuje následnou údržbu. Čistění auto skla je snadné a rychlé.

Správná aplikace = 100% výsledek

K docílení správné aplikace nano přípravků je zapotřebí správný aplikační postup. K tomu patří  odmaštění povrchu příslušným odmašťovačem. Proto při zakoupení nano produktu NanoGlass zákazník obdrží odmašťovač NanoCleaner ZDARMA.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci NanoGlass

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací NanoGlass

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Příprava podkladu na nano nátěr NanoGlass

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

NanoShampon – nano šampon pro ruční mytí

NanoCleaner – univerzální čistič a odmašťovač

AC Bug – odstraňovač hmyzu

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Způsob aplikace nano přípravku NanoGlass

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. Pro nanášení přípravku NanoGlass doporučujeme použít N4Y Application pad (aplikační podložka) a N4Y Application cloth (aplikační utěrku) určenou na nano aplikaci. Pro následné rozleštění použíjte utěrku z mikrovláken nebo z netkané textilie.

  1. Plochu očistěte příslušnými hloubkovými čističi např. ( AC Bug – odstraňovač hmyzu )
  2. Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit zbytky čističe. K tomuto kroku použijte čistící přípravek NanoCleaner. Přípravek NanoCleaner  naneste na povrch rozprašovačem a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.
  3. Následně proveďte aplikaci ochranného nano přípravku NanoGlass. Aplikujte vždy na menší plochu, tekutinu okamžitě roztírejte a případné vzniklé šmouhy ihned rozleštěte. Postupujte systematicky po povrchu. 3-4 hodiny po aplikaci (při teplotě vzduchu okolo 20 °C) nanesená vrstva zcela zasychá a stává se vodě odolnou. Během prvních 48 hodin po aplikaci by ošetřený povrch neměl být vystaven působení chemických látek a mechanické  zátěži.

Údržba ošetřené nano vrstvy NanoGlass

Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nano vrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Pokud se po setření stěrači objeví na skle drobné kapky, je nutné očistit gumičky stěračů nebo je vyměnit. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Spotřeba nano impregnace autoskla a plexiskla NanoGlass je 5–10 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu auto sklo, polykarbonát
Chemická báze modifikovaný oxid křemičitý
Zápach po alkoholech
Transparentnost 100%
Spotřeba 5-10 ml/m2
Tlouška vrstvy cca 100-120 nm
Vodě odolnost mezi 105° and 115° (20μl)
Olejo odolnost mezi 80° and 85° (20μl)
Chemická stabilita cca pH 1 až pH 13
Teplotní odolnost 250 °C trvalý, 400 °C maximální
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 3500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování -3°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ  H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Přípravek obsahuje Ethanol

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace