Extrémně odolná nano impregnace autolaku NanoPaint 9H
30 ml + 150 ml NanoCleaner ZDARMA

POPIS VÝROBKU

NanoPaint 9H je hybridní nano přípravek s obsahem nanočástic SIO2 určený pro zvýšenou povrchovou ochranu auto laků s tvrdostí 9H. Nano nátěr NanoPaint 9H má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Extrémně odolná nano impregnace autolaku NanoPaint 9H 30 ml + 150 ml NanoCleaner ZDARMA EAN: 8594179532964 Interní kód: NY13000003 Váha: 0,085 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 990 CZK
Extrémně odolná nano impregnace autolaku NanoPaint 9H 2 +1 ZDARMA 30 ml EAN: 8594179532964 Interní kód: NY13000003B Váha: 0,27 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 980 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Nano přípravek NanoPaint 9H byl vyvinut pro ošetření nových i starých lakovaných a plastových dílů osobních i nákladních automobilů, motocyklů, jízdních kol, vozů MHD, lodí, letadel a dalších dopravních prostředků.

Ošetřením přípravkem NanoPaint 9H zvyšujeme odonost a prodlužejeme životnost autolaku.

Nano přípravek NanoPaint 9H vytváří na ošetřeném povrchu ultra tenkou vysoce hydrofobní nano vrstvu, která chrání materiál před vnějšími nepříznivými vlivy jako jsou např. déšť, hmyz, prach, ptačí trus, námraza nebo graffity. Nano nátěr NanoPaint 9H má samočistící schopnost (takzvaný lotosový efekt), je plně transparentní a nezanechává mastný film.

Ošetřený povrch se stává chemicky odolným vůči přípravkům do pH 13 a vůči teplotám 500 °C až 600 °C.  *Životnost vrstvy NanoPaint 9H závisí na správné aplikaci a míře mechanické zátěže.

*Orientační životnost nano vrstvy je 36-48 měsíců nebo 20-50 000 najetých kilometrů.

NanoPaint 9H je určen pro profesionální použití. 


Návod

Osobní ochranné prostředky NanoPaint 9H

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže.

Příprava před aplikací NanoPaint 9H

Pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Pracujte při teplotách vyšších než 15 °C. Plochy, které chcete ošetřit, musí být zcela suché, zbavené všech nečistot a pozůstatků čistících přípravků. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené slunečním zářením, teplota plochy by neměla přesáhnout 30 °C. Provádíte-li aplikaci venku, nepracujte za deště nebo mrholení. Volte takové podmínky, aby nebyla ošetřená plocha 3-4 hodiny po aplikaci vystavena vlivu vody a 24 hodin mechanické zátěži.

Příprava podkladu nano nátěru NanoPaint

Pro dosažení maximálního výsledku, jak efektu tak životnosti, je nutné povrch mechanicky vyleštit !!!

Před nano aplikací je nutné ošetřovaný povrch důkladně vyčistit. Podle tipu znečištění, vždy volíme správný čistič!

Pro různé typy znečištění nabízíme naše efektivní čističe z řady ANKER CLEANERS

AC230 – čistič disků

AC Bug – odstraňovač hmyzu

NanoShampon – nano šampon pro ruční mytí

NanoCleaner – univerzální čistič a odmašťovač

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Pro dosažení maximálního výsledku, jak efektu tak životnosti, je nutné povrch mechanicky vyleštit !!!

Způsob aplikace nano přípravku NanoPaint 9H

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. Pro nanášení přípravku NanoPaint 9H doporučujeme použít N4Y Application pad (aplikační podložka) a N4Y Application cloth (aplikační utěrku) určenou na nano aplikaci. Pro následné rozleštění použíjte utěrku z mikrovláken nebo z netkané textilie.

  1. Plochu důkladně umyjte přípravkem NanoShampon – nano šampon pro ruční mytí
  2. Následně povrch vyleštěte leštícími pastami ( je možné použít jakékoliv abrazivní lešící pasty bez obsahu vosku). 
  3. Následně je nutné povrch dokonale odmastit a odstranit zbytky leštící pasty. K tomuto kroku použijte čistící přípravek NanoCleaner. Přípravek NanoCleaner naneste na povrch rozprašovačem a následně vyleštěte do lesku beze šmouh.
  4. Pokud je plocha dokonale odmaštěna a vyleštěna, proveďte poslední krok postupu, aplikaci ochranného přípravku NanoPaint 9H. Aktivní látku aplikujeme na aplikační utěrku N4Y Application cloth. Aplikaci provádíme jemnými krouživými pohyby, tak aby se nevytvořil přebytek přípravku. Pro zvýšení ochrany doporučeme aplikovat 2-3 vrstvy a po 10 minutách. Ochranná vrstva NanoPaint 9H je vodoodpudivá po 24 hodinách. Plná ochrana proti mechanickému otěru a chemikáliím je po 7 dnech. Možnost zkrácení vytvrzovací doby je za pomocí infračerveného zářiče při teplotě povrchu 80 °C po dobu 30 minut. Zde se úplné vytvrzení zkracuje na 3 hodiny.

Údržba ošetřené nano vrstvy NanoPaint 9H

Na ošetřené povrchy doporučujeme používat čisticí přípravky z řady ANKER CLEANERS s neutrálním pH7. Nikdy k čištění nepoužívejte abrazivní, kyselé nebo zásadité látky! Pro oživení nano vrstvy doporučujeme povrch občas odmastit přípravkem NanoShampon nebo NanoCleaner. Obnova starého nano nátěru se provádí stejným způsobem jako aplikace předchozích nátěrů.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich znalostí a praktických zkušeností. Vzhledem k tomu, že je výrobek používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme ručit za jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102


Vydatnost

Spotřeba extrémně odolná nano impregnace autolaku NanoPaint je 5–10 ml/m2


Specifikace

Typ povrchu plast a lakovaný povrch
Chemická báze modifikovaná ceramika
Zápach charakteristický
Transparentnost 100%
Spotřeba 10 ml/m2
Tlouška vrstvy cca 600-3000 nm
Vodě odolnost mezi 100° and 110° (20μl)
Olejo odolnost není
Chemická stabilita cca pH 1 až pH 13
Teplotní odolnost 600 °C maximální
Trvanlivost ve slané vodě ANO
Odolnost vůči počasí 3500h podle ISO 11507 A
Teplota skladování 2°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranný oděv / ochranné brýle. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Ethylacetát; n-butylacetát; 3-aminopropyltriethoxysilan 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace