Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K
1 l

POPIS VÝROBKU

Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K velmi účinně odstraňuje vodní kámen, projevy koroze a další usazeniny, které vznikají při dlouhodobém vystavení vlivu vody. Slouží k čištění bojlerů, topných systémů (armatury rozvody), výměníkových stanic, chladicích věží, vodních nádrží, bazénů atd. Nalezne využití v lázních, saunách, hotelích, vodárnách, veřejných koupalištích a dalších provozech.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K 1 l EAN: 8594179530304 Interní kód: K10000100 Váha: 1,189 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 318 CZK
Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530304 Interní kód: K10000100B Váha: 3,567 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 636 CZK
Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K 5 l EAN: 8594179530342 Interní kód: K10000500 Váha: 5,685 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 1 511 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný odstraňovač vodního kamene AquaCleaneer C310-K = AC310-K je nehořlavý, netoxický, extra silný čistící přípravek určený pro čištění různých tipů povrchů. Efektivně odstraňuje minerální usazeniny, rez a další odolné nečistoty. Přípravek je vhodný pro čištění materiálů, které není možné čistit kyselými čističi z důvodu možnosti poškození nerezové oceli a hliníku. Přípravek je netoxický, biologicky odbouratelný, šetrný vůči životnímu prostředí, vhodný pro údržbu vodních nádrží, bojlerů, čištění bazénů  a dalších vodních rezervoárů, kde je nutné předcházet kontaminaci vody.

Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K je vhodný pro profesionální úklidové, stavební nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC310-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací AC310-K

Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody zvyšuje účinnost přípravku. Roztok nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 10 - 20 minut působit. Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro maximální účinek používejte přípravek při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Přípravek nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození! Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný odstraňovač vodního kamene AC310-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu kámen, sklo, keramika, plast, kov
Obsahuje < 5% neiontové povrchově aktivní látky
Zápach charakteristický
Barva bílá
Spotřeba dle potřeby
pH 2,2 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1,14 g/cm3 při 20 °C
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P305 + P351 + P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje:  < 5% neiontové povrchově aktivní látky 
 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace