Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K
5 l

POPIS VÝROBKU

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K velmi účinně odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako jsou beton, malta, sádra, zbytky cihel, vodní kámen apod. Je vhodný pro čištění fasád, glazurovaných obkládacích dlaždic, umělého i přírodního kamene (sochy, zahradní dekorace, schody), betonových dílů (sloupy, prvky dopravního značení, zdi) atd.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K 1 l EAN: 8594179530670 Interní kód: K9000100 Váha: 1,189 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 272 CZK
Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530670 Interní kód: K9000100B Váha: 3,567 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 545 CZK
Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K 5 l EAN: 8594179530267 Interní kód: K9000500 Váha: 5,685 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 295 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AquaCleaner C304-K = AC304-K je nehořlavý, netoxický, extra silný čisticí přípravek ve formě vysoce účinného koncentrátu určený k odstraňování minerálních a vápenatých usazenin z různých tipů povrchů. Tento produkt je směsí vybraných detergentů a kyselin. Speciální aditiva urychlují čisticí proces. Přípravek dosahuje výborných výsledků, aniž by vyžadoval leštění a voskování ošetřeného povrchu.

AC304-K odstraňuje zbytky stavebních materiálů jako je beton, malta, cementová spárovací hmota, cemenotvé stěrkyminerální výkvěty, vodní kámen apod.

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K  je vhodný pro profesionální úklidové, stavební nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC304-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce. Provádíte-li aplikaci v interiéru, dbejte zejména na dobré větrání prostoru. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže není možné dodržet limity NPK-P, je nutné použít vhodné pomůcky pro ochranu dýchacího ústrojí.

Příprava před aplikací AC304-K

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody zvyšuje účinnost přípravku. Roztok nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 10 - 20 minut působit. Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro maximální účinek používejte přípravek při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Při aplikaci se vyhněte kontaktu s kovy (nerez, ocel, hliník, mosaz, měď atd), hrozí jejich poškození! Přípravek také nepoužívejte na povrchy z vápence, mramoru nebo travertinu. Hrozí jejich poškození! Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný odstraňovač minerálních usazenin AC304-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu kámen, cihla, beton, keramika, plast
Obsahuje kyselina chlorovodíková < 15 (%hm.)
Zápach charakteristický
Barva bílá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 1
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1 g/cm3 při 20 °C
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24 měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Kyselina chlorovodíková, < 5% neiontových povrchově aktivních látek

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace