Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC206-K
5 l

POPIS VÝROBKU

Extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC206-K je biologicky odbouratelný, alkalický, čistící a odmašťovací nízko pěnící prostředek, jehož pěnivost není potlačována odpěňovačem. Prostředek slouží k mytí a odmašťování povrchů znečištěných širokým spektrem mastných nečistot. Je vhodný pro účinné a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, opláštění, podlah, parkovišť a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC206-K 1 l EAN: 8594179530595 Interní kód: K5000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 296 CZK
Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC206-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530595 Interní kód: K5000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 593 CZK
Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC206-K 5 l EAN: 8594179530632 Interní kód: K5000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 410 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AquaCleaner C206-K = AC206-K je biologicky odbouratelný, alkalický, čistící a odmašťovací nízko pěnící prostředek, jehož pěnivost není potlačována odpěňovačem. Prostředek slouží k mytí a odmašťování povrchů znečištěných širokým spektrem mastných nečistot. Je vhodný pro účinné a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, fasádního opláštění, průmyslových podlah, parkovišť a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění. V jednom kroku čistí a zároveň renovuje ošetřený materiál. Odstraňuje tmavé zabarvení od olejů a paliv, hloubkově čistí a odstraňuje špínu z mikropórů materiálu. Díky nízké pěnivosti je možné použití pro vysokotlaké čištění nebo použití v mycích strojích.

Extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC206-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC206-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace AC205-K

Extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC206-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem, necháte působit několik minut a vysokotlakově nebo strojově spláchnete. Naneste přípravek na znečištěný minerální povrch a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. Po opláchnutí nechte povrch vyschnout. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný nízko pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC206-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu neporézní a minerální materiál
Obsahuje hydroxid sodný <5 (%hm.)
Zápach nevýrazný
Barva žlutá OPALESCENTNÍ kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 11,5-13 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: hydroxid sodný
 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace