Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC205-K

POPIS VÝROBKU

Extra silný, vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC205-K je ideálním řešením pro údržbu vysoce zatěžovaných povrchů, jako jsou betonové plochy (parkovací místa, sloupky, prvky dopravního značení), asfalt (příjezdové cesty, venkovní parkoviště), fasády (vnější pláště budov, vnitřní fasády v garážích nebo profesionálních provozech) atd. Odmašťuje a odstraňuje hluboké nečistoty, zbytky paliv nebo minerální povlaky.

VYBERTE VARIANTU

Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC205-K 1 l EAN: 8594179530649 Interní kód: K4000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 296 CZK
Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC205-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530649 Interní kód: K4000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 593 CZK
Extra silný odstraňovač mastnoty pěnící AC205-K 5 l EAN: 8594179531806 Interní kód: K4000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 410 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnotyAquaCleaner C205-K =  AC205-K je neabrazivní extra silný a rychlý čistič na silně znečištěné povrchy. Byl vyvinut pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonu, fasádního opláštění, podlah, parkovišť a dalších povrchů, které podléhají silnému znečištění. V jednom kroku čistí a zároveň renovuje ošetřený materiál. Odstraňuje tmavé zabarvení od olejů a paliv, hloubkově čistí a odstraňuje špínu z mikropórů materiálu. Díky své konzistenci je ideální pro použití i na svislých stěnách, aniž by docházelo ke zvýšené spotřebě přípravku. Čištění se tak stává efektivnějším. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu ani barev.

Extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC205-K je vhodný pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.

Odstraňení šmouh od gumy z podlahy

Na parkovištích nebo ve skladech často bývají šmouhy od kol automobilů a vysokozdvižních vozíků. Pro jejich odstranění doporučujeme použít extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC205-K v kombinaci s čistícími pady.

Dokonalé čistění opláštění skladovacích hal

Přípravek AC205-K je přípravek, který dokonale čistí a odstraňuje veškeré nečistoty z opláštění skladovacích nebo výrobních hal. Vhodný pro sendvičové panely s povrchovou polyesterovou úpravou. Očištěný povrch doporučujeme následně ošetřit přípravkem NanoPaint.

Hloubkový čistič pro čerpací stanice a výrobních závodů

Hloubkový čistič  AC205-K dokonale čistí a odstraňuje hloubkové nečistoty od olejů, paliv, vazelín a to hluboko v samém materiálu. Vyčištění povrch doporučujeme následně ochránit přípravkem NanoMinerál+.

Čištění fasády nebo kamenného obkladu

Extra silný AC205-K obsahuje vysoce pěnící tenzidy, které na povrchu vytvoří aktivní pěnu. Díky své konzinsteci déle drží na povrchu, tím se stává čištění efektivnější a výrazně se snižuje spotřebu přípravku.

Nevíte si rady se silným znečištěním professionální aplikací?

Řešíte problém, zda silně znečištěný povrch vyměnit nebo vyčitit? Nemáte dost zkušeností a málo času? Rádi Vám pomůžeme. Nabízíme profesionální čištění a aplikaci NanoProfessional. Více informací naleznete zde.

 

 

 


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC205-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace AC205-K

Extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC205-K ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění. Použití teplé vody +60 °C výrazně zvyšuje účinnost přípravku. Nejlepších výsledků dosáhnete, nanesete-li přípravek postřikem, necháte působit několik minut a vysokotlakově nebo strojově spláchnete. Naneste přípravek na znečištěný minerální povrch a nechte 5-10 minut působit. Použitím kartáče nebo vysokého tlaku dokonale odstraníte i hluboké nečistoty. V případě ruční aplikace doporučujeme použít aplikátor s pěnovou koncovkou. Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe vysokým tlakem vody. Po opláchnutí nechte povrch vyschnout. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace kamene a fasády

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Nano AntiSlip – protiskluzový nátěr

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný vysoce pěnící čistič a odstraňovač mastnoty AC205-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30
na 1 litr hotového roztoku 3,32 ml 9,90 ml 32,25 ml

Specifikace

Typ povrchu minerální materiály, kámen, cihla, beton
Obsahuje hydroxid draselný > 10 (%hm.)
Zápach amoniakový
Barva hnědá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 13-14 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: hydroxid sodný; < 5% neiontové povrchově aktivní látky.


Filtr

POUŽITÍ: Čistící přípravky
MATERIÁL: Beton, Cihla, Dřevo, Kámen, Keramika, Lakovaný povrch, Neželezné kovy, Plast, Sklo, Železné kovy
PROSTOR: Exteriér, Interiér
STAV POVRCHU: Starý, Zánovní

Chybí-li Vám jakékoliv parametry, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace