Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K

POPIS VÝROBKU

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K je specificky vyvinutý intenzivní, extra silný čistící přípravek, určený pro minerální povrchy znečištěné řasami, mechy, sinicemi a dalšími organickými nečistotami. Přípravek AC800-K K slouží také jako prevence proti vzniku biologických nečistot.

VYBERTE VARIANTU

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K 1 l EAN: 8594179530380 Interní kód: K11000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 581 CZK
Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179530380 Interní kód: K11000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 1 162 CZK
Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K 5 l EAN: 8594179530427 Interní kód: K11000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 2 759 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AquaCleaner AC800-K = AC800-K slouží k snadnému a rychlému čištění porézních, obtížně omyvatelných povrchů jako jsou vnější a vnitřní fasády, beton, přírodní i umělý kámen, cihly atd. Odstraňuje i hluboké biologické nečistoty vznikající vlivem vlhkosti (plíseň, řasy, sinice, mechy, houby). Je výborným pomocníkem při čištění betonových vodních nádrží, sklepů, parkovacích stání, příjezdových cest a dalších povrchů, které jsou vystaveny vlivům vlhkosti.

Přípravek v jednom kroku rychle čistí a zároveň renovuje povrch. Nezpůsobuje povrchovou degradaci materiálu ani barev. AC800-K je určený pro ruční, nízkotlaké i vysokotlaké mytí, vhodný k přímému použití.

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K je vhodný pro profesionální stavební nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci AC800-K

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace AC800-K

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K před použitím důkladně protřepejte. Použití teplé vody zvyšuje účinnost přípravku. Přípravek nanášejte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Naneste přípravek na znečištěný materiál a nechte 20 - 120 minut působit ( nechte působit, dle stupně znečištění). Následně plochu omyjte, ideálně tlakem vody. V případě potřeby postup opakujte. Pro maximální účinek používejte přípravek při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Chraňte trávníky a rostliny před zbytky AC800! Hrozí jejich poničení!

Pokud na vyčištěný povrch budeme aplikovat nano nátěr, je nutné povrch důkladně umýt vodou od zbytků čistícího přípravku AC800-K. Následně na čistý a suchý povrch aplikujte nano nátěr. Pro vytvoření prevence proti zamezení růstu mechů a řas ředíme v poměru 1:10 s vodou. Aplikujte rovnoměrně a v dostatečném množství dle savosti povrchu. Takto ošetřený povrch již neodstraňujte!

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

NanoMinerál  – nano impregnace kamene a fasády

NanoMinerál+  – nano impregnace betonu a dlažby

NanoMinerál PREMIUM  – extrémně odolná nano impregnace

NanoGlass  – nano impregnace skla, keramiky a polykarbonátu

NanoPaint  – nano impregnace plastu a lakovaných dílů

NanoMetal – nano impregnace kovů

NanoCeratec –  nano impregnace leštěného kamene a keramiky

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Extra silný čistič fasády, betonu a kamene AC800-K je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu neporézní a minerální materiál
Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-C18 alkyldimethylchlorid
Zápach charakteristický
Barva žlutá
Spotřeba dle potřeby
pH 6-8 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 1 g/cm3 při 20 °C
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-C18 alkyldimethylchlorid

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace