Čistič solárních panelů Solar BioClean
2 +1 ZDARMA 1 l

POPIS VÝROBKU

Solar BioClean je profesionální čistící přípravek vhodný pro čištění a údržbu fotovoltaických panelů. Dokonale odmašťuje a odstraňuje biologické nečistoty, minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a další obtížně odstranitelné nečistoty. Přípravek nezatěžuje životní prostředí, je biologicky odbouratelný a na vzduchu rozložitelný dle směrnice EU No. 648/2004.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Čistič solárních panelů Solar BioClean 1 l EAN: 8594179531226 Interní kód: K6000100 Váha: 1,089 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 439 CZK
Čistič solárních panelů Solar BioClean 2 +1 ZDARMA 1 l EAN: 8594179531226 Interní kód: K6000100B Váha: 3,267 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 878 CZK
Čistič solárních panelů Solar BioClean 5 l EAN: 8594179531233 Interní kód: K6000500 Váha: 5,185 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Na objednávku 2 087 CZK


DOPORUČUJEME K VYBRANÉMU ZBOŽÍ

Čistý solární panel zvyšuje svůj výkon od 2% a více. Proto je dobré a finančně výhodné udržovat panely čisté. S čističem solárních panelů Solar BioClean to jde velice snadno s výborným výsledkem! Solar BioClean snadno odstraňuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, konzervační oleje a vosky, ptačí a hmyzí trus a další velmi odolné nečistoty. Je ideálním pomocníkem při přípravě povrchu na aplikaci nano ochrany.  Přípravek Solar BioClean je biologicky odbouratelný do 21 dnů.

Solar BioClean je určen na fotovoltaické panelypolykrystalické, monokrystalické, amorfní a flexi ) a také pro solární deskové kolektory.

Přípravek lze aplikovat na sklo, hliník, polykarbonát, ocel a další lesklé neporézní povrchy. Nepoškozuje gumové a silikonové těsnění! Je vhodný pro ruční i strojové mytí s minimální pěnivostí.

Solar BioClean pro profesionální úklidové nebo realizační firmy.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci Solar BioCleanu

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

Způsob aplikace Solar BioCleanu

Před použitím je nutné prostředek naředit vodou v poměru od 1:50 až do 1:300. Lze použít vodu z vodovodního řadu, ale nejvyšší účinnosti přípravek dosahuje, pokud je naředěn destilovanou, demineralizovanou nebo deionizovanou vodou. Tam, kde je požadován velmi čistý povrch, je zapotřebí použít demineralizovanou nebo deionizovanou vodu. Voda z vodovodního řadu obsahuje rozpuštěné soli, které by po zaschnutí vytvořily na povrchu skvrny. Prostředek je možné použít k odmašťování za teplot od 5 °C. Doba odmaštění je závislá na teplotě a je nutné počítat s tím, že s nižší teplotou je třeba prodloužit čas působení. Po úplném očištění povrchu nechte roztok okapat. Poté je možné provést dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu.

Následná ochrana povrchu s přípravky Nano4you

Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s NANO ochranou povrchu, na kterém se po aplikaci vytvoří ultra tenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění oleji a mastnotou, zajišťující snížení následného usazování povlaků a nečistot.

SolarEnergy – nano impregnace solárních panelů

Mytí solárních panelů demineralizovanou vodou?

Co je to demineralizovaná voda?  Demineralizovaná voda je voda velmi vysoké čistoty a kvality, zbavená všech iontově rozpustných látek. Používá se k ředění kapalin, kde je kladen velký důraz na nízkou elektrickou vodivost, která je zpravidla nižší než 0,1 μS×cm-1.

Velkým mýtem bývá informace, že demineralizovaná voda dokáže povrch odmašťovat! Je to pouze prodejní trik některých firem čistící FVE! 

K řádnému odmaštění je nutné použít příslušný odmašťovač, samotná demineralizovaná voda toto nedokáže.

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Vydatnost

Profesionální čistič fotovoltaických panelů  Solar BioClean je ve formě koncetrátu. Ředíme podle intenzity znečištění.

Řešení podle úrovně znečištění
Dávkování Běžné Střední Vysoké
1:300 1:100 1:30

Specifikace

Typ povrchu fotovoltaické panely
Obsahuje limonene, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky
Zápach mírný citrusový
Barva bezbarvá kapalina, bílý zákal
Spotřeba dle potřeby
pH 9-10 (neředěné)
Rozpustnost ve vodě zcela rozpustný
Relativní hustota (při 20°C) 0,99 g/cm3
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

NEBEZPEČÍ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260 Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži vodou. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje kvarterní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-C18 alkyldimethylchlorid

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace