Antikorozní nátěr ConvertCor
2 +1 ZDARMA 500 ml

POPIS VÝROBKU

Antikorozní nátěr ConvertCor slouží k ochraně zkorodovaných železných plechových krytin, opláštění, plotů, karosérií automobilů, ocelových konstrukcí apod. Lze jej též použít na vytvoření estetické patiny na železných kovech.

DETAIL VARIANTY

VYBERTE VARIANTU

Antikorozní nátěr ConvertCor 500 ml EAN: 8594179531424 Interní kód: ANC2000050 Váha: 0,547 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 276 CZK
Antikorozní nátěr ConvertCor 2 +1 ZDARMA 500 ml EAN: 8594179531424 Interní kód: ANC2000050B Váha: 1,641 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Vyprodáno 552 CZK
Antikorozní nátěr ConvertCor 5 l EAN: 8594179531431 Interní kód: ANC2000500 Váha: 5,235 kg Záruka: 24 měsíců Dostupnost: Skladem 2 487 CZK


Přípravek ConvertCor je mléčná viskózní kapalina obsahující filmotvornou složku a speciální aditiva pro chemickou přeměnu rzi na stabilní produkty. Výsledným produktem chemické reakce přípravku se rzí je kovo-polymer, který tvoří inertní tvrdou vrstvu, odolnou vůči korozním chemikáliím a zabraňující progresi dřívější koroze. Po aplikaci nátěr se rzí zreagují na černou organickou sloučeninu a zastaví pokračování korozních reakcí. Přípravek nahrazuje současně funkci odrezovače a základového nátěru. Přípravek ConvertCor se používá k zastavení počínající koroze železa a korozních reakcí u tenčích vrstev rzi. Pro ošetřování silně zrezivělých povrchů s hrubou vrstvou koroze je vhodné použít přípravek ConvertCor PRO.

Přípravek byl vyvinut pro využití jak v domácnostech, tak v automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu.


Návod

Osobní ochranné prostředky při aplikaci antikorozního nátěru ConvertCor

Při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření  pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Zamezte potřísnění očí a kůže. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ! 

Příprava podkladu před aplikací ConvertCor

Před použitím výrobek důkladně rozmíchejte, zejména případnou tmavou usazeninu na dně!

Zrezivělý povrch zbavte nepřilnavých vrstev, mechanických nečistot a mastnoty. Pro vyhovující kvalitu stabilizace povrchu postačuje odmaštění běžnými typy odmašťovacích prostředků (tenzidy). Opadavou rez je nutné odstranit mechanicky, nejlépe ocelovým kartáčem. Konzistentní ošetřovanou přilnavou vrstvu opláchněte vodou s přídavkem ConvertCor, následně opláchněte čistou vodou a na vlhký povrch aplikujte stabilizátor.

Aplikační pomůcky pro aplikaci ConvertCor

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné používat čisté aplikační pomůcky. ConvertCor nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí.

Způsob aplikace antikorozního nátěru ConvertCor

ConvertCor je možné nanášet štětcem, válečkem, případně vhodnou stříkací technologií. Prostředek lze aplikovat i v případě, že povrch zůstal po předchozím odmaštění mokrý. Přípravek se nanáší v takové vrstvě, aby nestékal. Pokud přípravek steče, je nutné takové místo rozetřít. Optimální teplota pro provádění nátěru se pohybuje v rozmezí 15 a 20 °C. V případě, že je prostředek nanášen za vyšších teplot, může dojít k jeho rychlému zaschnutí a k nedostatečné reakci. Správná reakce se projeví zčernáním povrchu železa nebo koroze.

Tato reakce se projeví po několika minutách až desítkách minut po aplikaci. Pokud je v ovzduší vysoký obsah vlhkosti, probíhá reakce nejlépe. Nejlepších výsledků lze dosáhnout opakováním nátěru tak, že druhý nátěr naneseme dřív, než první vrstva stačí ztvrdnout, ačkoli je již zaschlá. Tímto způsobem dojde k reakci prostředku se silnějšími vrstvami koroze (reakce jde do větší hloubky). ConvertCor je zcela vytvrzen po 24 hodinách.

Řadu barev (zejména vodou ředitelných) je možné nanášet na antikorozní nátěr ihned, jakmile přestane být povrch lepivý a vykazuje správnou reakci. (Tento postup doporučujeme předem ověřit, zejména skutečnost, jestli nebude mít svrchní barva díky zbytkové vlhkosti základního nátěru sníženou adhezi/přilnavost). Běžnější postup je vystavení zreagovaného prostředku po dobu několika týdnů běžným povětrnostním podmínkám, kdy vlivem vzdušné vlhkosti dobíhají chemické reakce. Je však potřeba mít na zřeteli, že pokud není antikorozní prostředek zcela zaschlý (zaschlý je tehdy, když je povrch nelepivý), může dojít účinkem deště k jeho rozpuštění. Doporučujeme antikorozní základový nátěr po čase chránit svrchním nátěrem, zejména pokud je ošetřený povrch vystaven působení tekoucí nebo stékající vody, včetně deště. Pokud není ošetřený povrch chráněn jiným nátěrem, je nutné jej po roce až dvou obnovit.

Odvolání

Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Dodržujte aplikační postup a v případě dotazů využijte naši technickou podporu tel. +420 774 431 102.


Specifikace

Typ povrchu železo
Obsahuje reakční směs (3:1):5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiaz
Zápach nepatrný
Barva mléčně bílá kapalina
Spotřeba dle potřeby
pH 2-3
Rozpustnost ve vodě rozpustný, dispergovatelný
Relativní hustota (při 20°C) 1,01
Teplota skladování 5°C do 30°C
Doba spotřeby 24. měsíců

Označení v souladu s Nařízením EU. Č 1272/2008

VAROVÁNÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy. Kat. A(i), lim. VOC 140 g/l, Kat. B(c), lim. VOC 450 g/; max. VOC 140 g/l

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich
používáním souhlasíte. Další informace